Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

Over ons

Over ons

Wie is Paul Ketelaar?

In het arbeidzame leven was ik werkzaam als als trainer, coach en adviseur op een ROC in Zwolle. Op 15 juni 2020 ben ik met vervroegd pensioen gegaan. In 1993 ben ik als mureed ingewijd in de Soefi Orde door Murshida Shazadi Khan – de Koningh. Met de mystiek die Hazrat Inayat Khan ons aanreikt is in mijn verlangen naar spiritualiteit ruimschoots voorzien.  Vanaf 2011 ben ik mij meer en meer gaan interesseren voor de fundamenten en de geschiedenis van het soefi-gedachtegoed. Ik merk dat deze studie mij een verdieping geeft aan mijn persoonlijk weg door het leven. In 2013 hebben mijn onderzoekingen al geleid de publicatie van het  ‘Compendium van de Soefi Beweging’. Zoals later zou blijken was het een voorstudie voor de totstandkoming van deze website.

Verantwoording 

De website van het Hazrati Soefisme wil bij uitstek een naslagwerk zijn. Alle gegevens in dit compendium zijn reeds beschikbaar in de vele boeken, tijdschriften en overige (gelegenheids-) uitgaven van de verschillende Soefi organisaties. Maar daarmee is die informatie ook verstrooid over duizenden pagina’s.

Zonder deze website betekent het checken van een gegeven (naam, jaar, datum, adres, feit, gebeurtenis) soms uren bladeren, lezen en zoeken. Daarnaast geeft deze website de mogelijkheid tot het gemakkelijker ontdekken van parallellen, verbanden, correlaties, chronologieën en patronen. De verzamelde overzichten geven tot slot een overzichtelijk beeld van de diversiteit, rijkdom en reikwijdte van de geschiedenis van de Soefisme zoals dat door Hazrat Inayat Khan in het westen is geïntroduceerd.

Het werk is bedoeld voor elke belangstellende mureed, centrumleider of geïnteresseerde in het Soefi gedachtegoed. Daarnaast kan het van waarde zijn voor (wetenschappelijk) onderzoekers van binnen en buiten Soefi-kringen.

Bij alles wat je hier gepubliceerd ziet, hebben steeds schriftelijke en orale bronnen aan de basis gelegen. Deze bronnen zijn met name  in de  ‘Kroniek’ meestal met naam en toenaam genoemd. Als het goed is zul je op deze site geen persoonlijke opvattingen van mijzelf tegenkomen.

Woord van dank

Graag wil ik allen hartelijk dankzeggen die aan de totstandkoming van deze website van het Hazrati Soefisme hebben bijgedragen via het verstrekken van boekjes, blaadjes, documenten en ander materiaal en het willen delen van de vele persoonlijke herinneringen. Zonder iemand te kort te willen doen noem ik met name:

 • Hennie Simon en Hamida Verlinden vanuit de Banstraat te Den Haag, de voormalige locatie van het Soefi Museum en het archief van International Head Quarters
 • Ameen Carp en Wahdud Grashuis vanuit de Anna Paulownastraat te Den Haag
 • Karimbakhsh Witteveen (1921 – 2019), welke laatstgenoemde gedurende een overgroot deel van de 100 jarige geschiedenis persoonlijk getuige is geweest van de vele gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen de Soefi Beweging
 • Alim Vosteen is met name de afgelopen jaren zeer actief in het delen van herinneringen en foto’s van de afgelopen 65 jaar.

Verder wil ik een bijzonder woord van dank richten tot Shaikh-ul-Mashaik Mahmood khan Youskine die van onschatbare waarde is geweest bij het ontstaan en de ontwikkeling van bovengenoemd compendium. Zonder zijn uitgebreide kennis, die hij bereid was te delen via de vele aanvullingen op en correctieve kanttekeningen bij de conceptteksten, had dit compendium en daarmee ook deze website nooit de omvang en accuratesse bereikt die het thans heeft. In het bijzonder wil ik zijn expertise noemen (en roemen) op het gebied van:

 • het Arabische, Perzische en Urdu mystieke begrippenkader
 • de – zoals hij het zelf noemt – familiale nomenclatuur (i.e. de vele Indiase namen, bijnamen, kaste-aanduidingen en (ere)titels)
 • de talloze anekdotes, verhalen en beelden ‘uit de oude doos’
 • de typeringen van de vele personen die sleutelfiguren zijn gebleken in de geschiedenis van de Soefi Beweging

Daarnaast heeft hij vanaf het begin steeds enthousiasmerend en bemoedigend aan de zijlijn gestaan en me op die manier gestimuleerd met dit werk voort te gaan.

Veel dank ben ik ook verschuldigd aan Qahira Wirgman, de directeur van de Nekbakht Stichting in Suresnes, die na onze eerste ontmoeting in 2013 het archief van de stichting ruimhartig voor mij heeft ontsloten. Ook heeft zij een rol gespeeld bij de Engelse vertaling van een groot aantal onderdelen van deze site.

Tenslotte dank ik de  drie Soefi organisaties die een financiële bijdrage hebben geleverd aan de opstart van deze site. Het zijn De Soefi Beweging Nederland, Het Soefi Contact en de Nekbakht Stichting. De personen uit deze organisaties die hierin hebben bemiddeld, weten dat mijn dankbaarheid naar hen allen uitgaat.

 

Feed back

Ondanks het benoemen van de ondersteuners uit  Soefikringen in de vorige alinea, komen alle fouten, omissies en onzorgvuldigheden van deze website geheel voor mijn rekening. Ik wil iedere kritsche lezer dan ook oproepen en aanmoedigen hun aanvullingen en suggesties voor verbetering te mailen naar: ketel038@planet.nl

 

 Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • Sufipedia.org werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
 • Sufipedia.org geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
 • Sufipedia.org heeft zoveel mogelijk geprobeerd haar bronnen te vermelden. Mocht u een fragment herkennen waarbij de bron niet is vermeld, dan verzoeken wij u om per mail contact met ons op te nemen.
 • De beeldbank van Sufipedia.org bevat allerlei foto’s vanuit diverse archieven, verzamelingen en andere (ook digitale) openbare bronnen. Indien u bezwaar heeft tegen de publicatie op internet van een bepaalde foto of van bepaalde gegevens, vanwege privacy of copyright, wordt u verzocht per omgaande contact met ons op te nemen via info@sufipedia.org.
 • Sufipedia.org biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
 • Sufipedia.org is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.