Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

Boeken

Boeken

Inleiding

Titels van de Nederlandse vertalingen van het werk van Hazrat Inayat Khan

 

Engelse titel Jaar van 1e Engelstalige publicatie Nederlandse titel
A Sufi Message of Spiritual Liberty 1913 De Soefi Boodschap van Geestelijke Vrijheid
Pearls from the Ocean Unseen 1919 Parels uit de Ongeziene Oceaan
In an Eastern Rose Garden 1921 In een Oosterse Rozentuin
Bowl of Saki 1921 De Beker van Saki
The way of illumination 1922 Het Pad van Verlichting
The inner life 1922 Het Innerlijk Leven
Notes from the unstruck Music from the Gayan ‘manuscript’ 1923 Tonen van ongespeelde muziek van de Gayan
The Alchemy of Happiness 1923 Uitgegeven in twee delen: ‘De Alchemie van het Geluk’ en ‘De Mens, Meester van zijn Lot’
The Mysticism of Sound 1923 De Mystiek van het Geluid
The Soul, Whence and Wither 1924 De Ziel, vanwaar, waarheen?
The Divine Symphony or Vadan 1926 De Goddelijke Symfonie of Vadan
The Purpose of Life 1926-1927 Het Doel van het Leven
Aforisms 1927 Aforismen
The Unity of Religious Ideals 1927 De Eenheid van Religieuze Idealen
Nirtan or the Dance of the Soul 1928 Nirtan, of de Dans van de Ziel
Health 1931 Gezondheid
Character Building and the Art of Personality 1931 Karakter en Persoonlijkheid
Education 1934 Opvoeding
The Mind World 1935 De Wereld van het Denken
Moral Culture 1937 Morele Evolutie
Cosmic Language 1937 Kosmische Taal
Rasa Shastra 1938 Rasa Shastra
Metaphisics 1939 Metafysica
Philosophy, Psychology and Mysticism 1956 Filosofie, Psychologie en Mystiek
Mental Purification

(als Sufi Message Volume)

1961 Verruiming van Bewustzijn
Esoterische Papers

Al het werk van Hazrat Inayat Khan is gebaseerd op zijn lezingen en voordrachten (m.u.v. de boeken met aforismen en ‘A sufi Message of Spiritual Liberty’ uit 1914)  Met ‘paper’ bedoelen we een afzonderlijke lezing of toespraak van Hazrat Inayat Khan. Na het overlijden van Hazrat Inayat Khan vormden deze papers de kern van bijeenkomsten zoals klassen en zomerscholen.

Een aantal uitgewerkte lezingen werden daarnaast regelmatig, gebundeld naar thema, in boekvorm uitgegeven. Denk hierbij aan titels als: ‘Health’, ‘Education’ of ‘Music’. De lezer zal dan ook dezelfde teksten soms op verschillende plekken tegenkomen. Zo zijn sommige Gatheka’s in een boek opgenomen en zijn passages uit ‘The Soul Whence and Whither’ te vinden in de Sanghita’s.

 

 

Titel of verzamelnaam jaar Redactie, bewerking of samenstelling Bijzonderheden The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan, Volume nummer
Gatheka’s Lezingen bedoeld voor belangstellenden. We onderscheiden sociale, religieuze en esoterische gatheka’s n.v.t.
Gatha’s Lucy Sharifa Goodenough Samengesteld in Suresnes op aanwijzingen van Hazrat Inayat Khan XIII
Gita’s 1914-1918 Lucy Sharifa Goodenough Vroegste papers in dit verband.  Bevat lezingen van Hazrat Inayat Khan voor zijn Engelse mureeds in Londen tussen 1913 en 1920 n.v.t
Sangatha’s 1922 – 1926 Lucy Sharifa Goodenough Samengesteld uit instructies, lezingen, of collective interviews ten dele gehouden in Suresnes voor meer gevorderde ingewijden n.v.t
Sangita’s 1922 – 1926 Lucy Sharifa Goodenough Samengesteld uit instructies, lezingen, of collective interviews ten dele gehouden in Suresnes voor meer seniore ingewijden-medewerkers n.v.t
Message papers 1922 – 1926 Lezingen tijdens de dinsdagavonden tijdens de zomerscholen in Suresnes voor de intieme mureedskring n.v.t
Cherags papers 1922 – 1926 Aparte categorie toespraken, specifiek voor deelnemers aan de Universele Eredienst Activity n.v.t
Collective interviews 1922 – 1926 Lezingen gehouden in Suresnes voor gevorderde mureeds, gevolgd door vragen en antwoorden. Veel van deze teksten hebben later een plek gevonden in de Sangatha’s en Sangita’s n.v.t

 

 

De Soefi Boodschap van Geestelijke Vrijheid

Murshids eerste publicatie in het westen. Het manuscript van dit werk dateert van 1913. Het verscheen voor het eerst in 1914 in een Russische vertaling. Daarna in volgden Londen de Engelse versie en in Parijs de Franse vertaling. De eerste Nederlandse uitgave is van 1921. Deze verscheen bij uitgeverij NV Soefi-Uitgeversmaatschappij. Amsterdam Leidschegracht 19.

Het portret van Inayat Khan in deze uitgave is van M. H. Thurburn.

              

                                                                   Het titelblad van de Nederlandse uitgave van 1921

De Londense uitgaven 1915 – 1920

In de tijd dat Murshid in Londen woonde verscheen er een elftal boekjes. Deze werken hadden een bescheiden omvang en werden samengesteld (en in hoge mate bewerkt) door een aantal Engelse mureeds. Alle uitgeven verschenen bij de ‘Sufi Publishing Society’.

Miriam Bloch stelde de eerste biografie samen van Hazrat Inayat Khan met de titel ‘The Confessions of Inayat Khan’ (zie foto rechts).

Een drietal dicht- en liedbundels werd samengesteld door de dichteres Jessie Duncan Westbrook. Ze vertaalde gedichten en liederen uit het Urdu in naar het Engels. De bundels verschenen in 1915 onder de titels: ‘The Diwan of Inayat Khan‘, ‘Songs of India‘ en ‘Hindustani Lyrics‘. Alle drie bundels hadden als ondertitel: ‘Rendered from the Urdu by Inayat Khan and Jessica Duncan Westbrook.

         

 

‘Sufism Omar Khayyam and E. Fitzgerald’ door Bjerregaard. (omschrijving volgt).

  

 

 

Een van de meest invloedrijke mureeds vanaf de Londen tijd was Lucy Sharifa Goodenough. Zij publiceerde een drietal werken in de jaren 1918 en 1919, waarin ze het gedachtegoed van Inayat Khan tracht samen te vatten en toe te lichten. De werken zijn opgenomen in deel V van het verzamelde werk van Inayat Khan ‘The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan’. De titels zijn: ‘Aqibat, Life after Death’‘Love, Human and Divine’ en ‘The Phenomenon of the Soul’. Ze noemde de serie: ‘Words of Inayat’.

       

 

Een andere mureed uit de Londen tijd, Miss Zohra Williams, publiceerde in hetzelfde jaar, 1919, en in de zelfde lay-out als Goodenoughs reeks een boekje getiteld: ‘Pearls from the Ocean Unseen’. Haar serie noemde ze ‘Words of Inayat’ maar dit werkje lijkt de einige in de reeks te zijn.

 

Twee andere boekjes uit de Londense periode verschenen onder redactie van Dr. O. C. Gruner. Deze arts uit het Engelse Leeds ontmoette Inayat Khan toen deze in Leeds een aantal lezingen gaf. Een van de toespraken had een autobiografisch karakter. De tekst is door Gruner uitgegeven onder de titel: ‘The Story of my Mystical Life’. 

Jubileumuitgave van The Story of my Mystical Life
ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Murshid in 1982

 

In an Eastern Rosegarden

In an Eastern Rose garden is het eerste omvangrijke boekwerk van Murshid. Het verscheen in 1921 onder redactie van Dr. O.C. Gruner en bevatte een groot aantal lezingen  uit de Engelse jaren 1918 – 1920. De eerste en tweede druk die verschenen bij Camelot Press Limited in Engeland bevatten nog een proloog, een epiloog en een ‘subject index’. Deze ontbreken zowel in de derde editie van Kluwer als in de Volume-editie van Van Pallandt uit 1962. Deze laatste editie bevat daarentegen wel 11 extra toespraken die weer ontbreken in de voorgaande edities.

Titelpagina van de tweede editie uit de jaren ’20

Verdere uitgaven in de jaren ’20

The Bowl of Saki 1921

Ondertitel: Thoughts for Daily Contemplation from the Saying and Teachings of Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan.

Een spreukenboek. Bevat 365 aforismen, een voor elke dag van het jaar.

Uitgave uit 1936 (Kluwer Deventer)

The Message 1921

The Way of Illumination 1922

Bundel samengesteld door Dr. O.C. Gruner. Het boek heeft als ondertitel: “A Guidebook to the Sufi Order. Being compiled mainly from the writings of Inayat Khan”. Het boek bevat een algemene inleiding over Soefisme en de Sufi Order, mogelijk van de hand van Gruner. Daarnaast vinden we een uitgebreide toelichting op de 10 Soefi Gedachten, lezingen over het innnerlijk pad, een aantal gedichten, het gebruik van muziek binnen het soefisme en een toelichting op het begrip initiatie.

Eerste druk uit 1922

The Inner Life 1922

Dit werk gevat de toespraken van Murshid die hij hield op de zomerschool in Katwijk aan Zee van 1922. Eerder dat jaar had een zomerschool in Suresnes plaatsgevonden. Deze tweede zomerschool vond plaats in het toenmalige woonhuis van Sirdar van Tuyll van Serooskerken en zijn vrouw Saida aan de Van Melskade 5. Het is tijdens deze twee weken dat hij in de duinen de plaats aanwees die hij Murad Hassil noemde (wens vervuld). in de jaren ’50 zou de Soefi Beweging de erfpacht van dit terrein verwerven en in 1970 verrees hier de huidige Soefi Tempel met dezelfde naam.

The Gayan (1923)
(subtitle: Notes from the unstruck Music from the ‘Gayan’ Manuscript)

Het Hindi woord ‘Gayan’ betekent ‘zingen’of ‘zang’. Het is een bundel aforismen, gebeden en gedichten van de hand van Hazrat Inayat Khan. In het deel Gayatri (gebed) vinden de we bekende Soefi gebeden ‘Saum’, ‘Salat en ‘Khatum’, die onder andere een plek hebben in de Universele Eredienst. Zowel Margaretha Meijboom als Gawery Voûte hebben dit werk uit het Engels in het Nederlands vertaald.

Uitgave van de Gayan uit 1974

The Alchemie of Happiness (1923)

Het  werk ‘The Alchemie of Happiness’ is in de Nederlandse vertaling in twee delen verschenen:  ‘De alchemie van het geluk’ en ‘De mens meester van zijn lot’. De boeken bevatten lezingen over de toepassingen van de Soefi filosofie in het eigen persoonlijke leven.

               

 

The Mysticism of Sound (1923)

Nederlandse titel: De mystiek van het geluid. Afgebeelde vroege vertaling is van Carolus Verhulst uitgegeven bij Kluwer in Deventer.

 

The Soul, Whence and Wither (1924)

Dit werk bestaat uit lezingen die opgetekend zijn tijdens de Zomerschool in Suresenes van 1923.

Nederlandse vertaling uit 1989 van Ratan Witteveen, uitgegeven bij Servire

 

The Vadan
(subtitle: The Divine Symphony or Vadan) (1926)

The Purpose of Life (1926)

Nederlandse titel: Het doel van het leven. Nederlandse vertaling van de hand van J.A. Blok, uitgegeven bij Kluwer, Deventer.

Postume uitgaven

Aforisms (1927)

The Unity of Religious Ideals (1927)

Vroege (mogelijk eerste) Engelse en Nederlandse uitgaven.

Nirtan or the Dance of the Soul (1928)

Health (1931)

Eerste druk uit 1931

Character Building and the Art of Peronality (1931)

Deze bundel bevat lezing van vlak na de eerste Wereldoorlog en dus uit de Londense tijd.

Eerste druk uit 1931

 

Education (1934)

The Mind World (1935)

Yesterday, Today and Tomorrow (1935)

Een werk waarin lezingen van Hazrat Inayat Khan zijn opgenomen over het thema ‘kunst’. Het behandelt schilderkunst, beeldhouwkunst. architectuur, poëzie, muziek en toneel. De lezingen stammen uit de jaren 1925 en 1926. Dit werk is in de jaren ’60 opgenomen in de Volume X. Het is daarbij aangevuld met 4 extra hoofdstukken. De titel is dan veranderd in: Art, Yesterday, Today and Tomorrow.

Moral Culture (1937)

Rasa Shastra (1938)

 

Methaphisics (1939)

Philosophy, Psychology and Mysticism (1956)

Verzamelde werken 1. The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan

Het verzameld werk van Hazrat Inayat Khan in veertien delen. Teksteditie door Huzurnavaz baron van Pallandt. Verschenen vanaf 1960 tot 1967. Onder soefi’s wordt de serie wel aangeduid met ‘De Oranje Volumes’. Vrijwel alle hierboven genoemde werken zijn door Van Pallandt opgenomen in de ‘Volumes’. Hier en daar is er een (soms aanzienlijke) bewerking toegepast. In sommige werken zijn lezingen met een verwant thema toegevoegd. In andere gevallen zijn inleidingen van de oorspronkelijke uitgaven die niet van de hand van Hazrat Inayat Khan zijn, weggelaten.

Verschenen bij de uitgeverij Barrie and Rockliff, vervolgens bij Barrie and Jenkins en later bij Servire.

 

Een overzicht van de inhoud van de verschillende delen:

Volume I
The Way of Illumination, The Inner Life, The Soul, Whence and Whiter, The Purpose of Life

Volume II
The Mysticism of Music, Sound and Word, The Power of the Word, Cosmic Language

Volume III
Character Building and the The Art of Personality, Moral Culture

Volume IV
Health, Mental Purification, The Mind World

Volume V
A Sufi Message of Spiritual Liberty, Aqibat Life after Death, The Phenomenon of the Soul, Love Human and Divine, Pearls from the Ocean Unseen, Metaphisics

Volume VI
The Alchemy of Happiness

Volume VII
In An Eastern Rose Garden

Volume VIII
Sufi Teachings: The Art of Being (revised edition)

Volume VIIIa
Sufi Teachings (older edition)

Volume IX
The Unity of Religious Ideals

Volume X
Sufi Mysticism, The Path of Initiation and Discipleship, Sufi Poetry, Art Yesterday Today and Tomorrow, The Problem of the Day

Volume XI
Philosophy, Psychology and Mysticism

Volume XII
The Vision of God and Men, Confessions, Four Plays

Volume XIII
The Gathas

Volume XIV
The Smiling Forehead

Verzamelde werken 2. Complete Works of Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan

Broneditie verschenen vanaf 1982. Alle lezingen van Hazrat Inayat Khan zijn in chronologische volgorde opgenomen gebaseerd op de oorspronkelijke stenografische weergaven van zijn lezingen en voorzien van een uitgebreid notenapparaat. In een aantal delen zijn de lezingen van 1922 tot en met 1926 opgenomen. Ook zijn er twee delen met daarin alle sayings van Hazrat Inayat Khan. In een later stadium zal overgegaan worden tot het publiceren van de lezingen van voor 1922.

Verschenen bij Omega Publications.