Volledige kroniek van de Nederlandse Soefi historie: Periode van 1915 tot 2016

1999

Op 31 januari van dit jaar overlijdt Cora Tenhaeff. Zij was een mureed uit Den Haag.

 

Op 4 februari overlijdt Jemaluddin (Max) Buwalda, echtgenoot van Roshan. Hij leerde het Soefisme kennen toen hij consul-generaal was in Kaapstad. Binnen de Soefi Beweging was hij onder andere General Secretary, juridisch adviseur, vertaler en centrumleider van het centrum Banstaat in Den Haag.

Jemaluddin Buwalda

De training ten behoeve van de in 1998 gestarte ‘kadervorming’ stagneert. Karim Koster heeft een verklaring voor dit feit. Volgens hem moet bij een training altijd uitgegaan worden van ‘leerbehoefte’. Als deze ontbreekt, is erg lastig om een training succesvol van de grond te krijgen. In een brief aan het NC stelt hij dat de leiders vaak zo vol zitten van de ‘Boodschap’, dat ze in hun houding eerder ‘belerend’ dan ‘lerend’ zijn. [1]

In de vergadering van 6 maart (van het Nationaal Comité PK) wordt het rapport van de werkgroep Achterberg-Lint-de Roos behandeld. Het rapport is mede gebaseerd op verzamelde reacties van centrumleiders en centrumleden t.a.v. een aantal kernthema’s. Het rapport heeft de titel ‘Hervorming opent steeds nieuwe perspectieven’. Belangrijke items zijn:

 1. De onderlinge verhoudingen, waaronder:
  1. Het omgaan met kritiek door de leiding
  2. De afstand die gevoeld wordt tussen de leiding en de mensen (met name in Katwijk)
 2. De ontwikkeling van Soefi Centra
 3. De Universele Eredienst
 4. Geheimhouding (t.a.v. van de leringen en oefeningen van de Innerlijke School)
 5. Authenticiteit (d.i. trouw blijven aan de uitgangspunten van de stichter, Hazrat Inayat Khan)
 6. Het project ‘De Rozentuin’
 7. De houding t.o.v. homoseksualiteit
 8. De vergadercultuur binnen het Nationaal Comité
 9. De samenwerking met de andere Inayati Soefi organisaties: Orde, Contact, Way, Ruhaniat.

 

Ad. 1b: Voor bijeenkomsten in de Universel zullen ombudspersonen en gastpersonen worden aangesteld. [2]

Ad. 4: De Gatha’s worden in 1999 in een Nederlandse vertaling in boekvorm gepubliceerd. Hidayat Inayat Khan publiceert beschrijvingen van de Zikar en de vele ademhalingsoefeningen.

Ad. 7: Aan Alexander Martens en Paul Ketelaar was toegezegd, dat hierover een artikel in het maartnummer van de Soefi Gedachte zou verschijnen. Uit de vergadering rijzen echter ernstige bezwaren om een interne discussie via een publiek medium openbaar te maken. Besloten wordt het artikel te herschrijven en later alsnog te plaatsen. [3] [4] [5]

Ad. 8: De vergaderingen van het Nationaal Comité krijgen een nieuwe opzet. De ochtend wordt besteed aan opiniërende gesprekken rondom een aantal thema’s en de middag zal besteed worden aan de eigenlijke vergadering. [6] [7]

Er is ook een werkgroep broederschap/zusterschap ingesteld, bestaande uit P-o-M Hidayat, Md. Karimbakhsh, Md. Saadi Douglas Klotz, Azwin Ressang, Wali van Lohuizen, Hans van Kakerken en Leila Deslee.

Tijdens de NC vergadering van 19 juni wordt er een korte stilte gehouden ter nagedachtenis aan Gawery Voûte, leidster van het Soefi-Contact, die op 23 mei in Hilversum is overleden. [8]

De Zomerschool wordt dit jaar gehouden van 21 juli t/m 7 augustus. Hidayat Inayat-Khan introduceert de ‘gezongen wasifa’. De melodieën zijn door hemzelf gecomponeerd en op cd verkrijgbaar.

In een brief van 25 augustus 1999 zegt At de Roos zijn lidmaatschap in de functie van 1e secretaris op van het dagelijks bestuur van de Soefi Beweging. De reden ligt in het verschil van inzicht in de aansturing van de Soefi Beweging.

“Het organisatie-ideaal van de leiding legt de nadruk op hiërarchie, in het organisatie-ideaal dat mij aanspreekt ligt de nadruk op participatie. Er is, zie ik nu in, dus sprake van twee gelijkwaardige, maar verschillende, idealen.”[9]

Roos (Sattva) van Dorsen zal At de Roos opvolgen.

Op 19 september is er in Katwijk een Mureeds/Broeder-Zusterschapsdag. Het is een gezamenlijk initiatief van de Beweging en de Orde. Ameen Carp (Beweging) en Siddiq Geesing (Orde) openen de dag.

Op 11 december was opnieuw een vergadering van het Nationaal Comité (…) Op de vergadering werden wijzigingen in bestuur en centrumleiding bekendgemaakt. At de Roos nam afscheid (met veel dank voor zijn grote inbreng) hij wordt opgevolgd door Roos (Sattva) van Dorsen. Tevens is benoemd Ananda Antonius voor het PR-werk.  Nawab Lint deelt mee per 1 juli 2000 te willen aftreden als penningmeester.

In het centrum Rotterdam is Zubin Hijmans als centrumleider benoemd, in Arnhem Bhakti (Maharani) de Caluwé.

Dit jaar wil de leiding van de Soefi Beweging overgaan naar centrale contributieheffing. Tot nu toe was het zo dat een ‘lid’ van de Soefi Beweging contributie betaalde aan het centrum. Het centrum deed vervolgens een afdracht naar de landelijke Stichting Soefi Beweging Nederland. Deze op zijn beurt deed weer een afdracht naar Headquarters. Het streven is nu om de contributie te laten betalen aan de Nederlandse Soefi Beweging, die vervolgens aan de centra en Headquarters een deel van de som zal afdragen. Dit plan is uiteindelijk niet doorgevoerd.

Op kerstmiddag 25 december organiseren Wali en Walia van Lohuizen een lichtdienst in de Rode Hoed in Amsterdam waarbij vertegenwoordigers van de verschillende wereldreligies aanwezig zijn. Bij de bijeenkomst zijn 250 tot 300 mensen aanwezig. [10]